रंगवि रे चित्रकारा,Rangavi Re Chitrakara

गुंजते सर्वांग माझे गोड उठती झंकृती
रंगवि रे चित्रकारा हीच माझी आकृती

काजळावाचून डोळे आज दिसती देखणे
गोरट्या या अंगरंगा न्हाऊ घाली चांदणे
अर्पणाच्या ओंजळीला आज लाभे स्वीकृती
हीच माझी आकृती !

दाटला रे हर्ष ओठी हळूच वळते हनुवटी
रोमरोमी या शरिरी लाजरीची रोपटी
उमज माझी मज पडेना स्वप्न कि ही जागृती
हीच माझी आकृती !

अंगलटीची ऐट झाली आज का ही वेगळी
मधुप पुढती थांबलेला फूल लपवी पाकळी
अधीरले मी मीलनासी परि न करवे ती कृती
हीच माझी आकृती !

No comments:

Post a Comment