माज्या मुखार गर्भच्छाया,Majya Mukhar Garbh Chaya

माज्या मुखार गर्भच्छाया, कुशीक जाले ओझे
तेव्हा, बाय, कळून आयले नशीब माका तुजे !

फुलून येता चाफेकळी मनाक येता बहर
ओठावयल्या अमृताचे होते, बाय, जहर
जरीपदर उडून जाता जीव मरता लाजे
तेव्हा, बाय, कळून आयले नशीब माका तुजे !

देवाची, गो, नोवरी तिचो पाषाणाचो पती
घर नाही, दार नाही, संसाराची माती
सौभाग्याचा फास तिच्या गळ्यामध्ये साजे
तेव्हा, बाय, कळून आयले नशीब माका तुजे !

No comments:

Post a Comment