माझा भाव तुझे चरणी,Majha Bhaav Tujhe Charani

माझा भाव तुझे चरणी ।
तुझे रूप माझे नयनी ॥१॥

सापडलो एकामेका ।
जन्मोजन्मी नोहे सुटका ॥२॥

त्वा मोडिली माझी माया ।
मी तो जडलो तुझिया पाया ॥३॥

त्वा मज मोकलिले विदेही ।
मी तुज घातले हृदयी ॥४॥

नामा म्हणे गा सुजाणा ।
सांग कोणे ठकविले कोणा ? ॥५॥

No comments:

Post a Comment