भाव भला भजकाचा,Bhav Bhala Bhajakacha

भाव भला भजकाचा । साधी प्रभुदया ॥

कायिक वाचिक नच याग निभावे । हृदयि रिघे देव ॥

No comments:

Post a Comment