पुष्पपरागसुगंधित शीतल,Pushpa-Parag-Sugandhit

पुष्पपरागसुगंधित शीतल अतिमंद चरे वनवायु हा ।
निखिल तरूंतिल पक्षि उठोनी शब्द
करिति किति मंजु हा ॥

निबिडकुंजमुखिं मोर मयूरी नटुनि थटुनि नाचति हे ।
हरिण उडति बहु शशक धांवति
गिरिवरि डोलत नाग हा ॥

No comments:

Post a Comment