प्रेमा तिच्या उपमा नोहे,Prema Tichya Upama Nohe

प्रेमा तिच्या उपमा नोहे । भूमीमाजी हेमाविना ॥

ते प्रेम साच चमके संकटि । अग्नित हेमहि तपताना ॥

No comments:

Post a Comment