पोटापुरता पसा पाहिजे,Pota Purata Pasaa Pahije

पोटापुरता पसा पाहिजे, नको पिकाया पोळी
देणाऱ्याचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी !

हवाच तितुका पाडी पाऊस देवा, वेळोवेळी
चोचीपुरता देवो दणा मायमाउली काळी
एक वितीच्या भुकेस पुरते तळहाताची थाळी !


महालमाड्या नकोत नाथा, माथ्यावर दे छाया
गरजेपुरती देई वसने, जतन कराया काया
गोठविणारा नको कडाका, नको उन्हाची होळी !

सोसे तितुके देई, याहुन हट्ट नसे गा माझा
सौख्य देई वा दुःख ईश्वरा, रंक करी वा राजा
अपुरेपणही नलगे, नलगे पस्तावाची पाळी !

No comments:

Post a Comment