पिकलं जांभूळ तोडू नका,Pikala Jambhul Todu Naka

गळला मोहर झडली पालवी
फळे लागली निळी जांभळी

पिकलं जांभूळ तोडू नका
माझ्या झाडावरती चढू नका

मला चोरांची भिती लई वाटते
भर झोपेत दचकून उठते
घातलं कुंपण मोडू नका
कुणी झाडावरती चढू नका

झाड फळांच्या भारानी वाकलं
डाव्या बाजूला जरासं झुकलं
झुकल्या फांदीला ओढू नका

कुणी झाडावरती चढू नका

भारी पिरतीनं पानाआड जपलं
रस चाखाया लई जन टपलं
इश्काच्या माऱ्यानं पाडू नका
कुणी झाडावरती चढू नका

No comments:

Post a Comment