पांडुकुमारा पार्थ नरवरा,PanduKumara Partha

पांडुकुमारा पार्थ नरवरा, राखा वचनाला ।
निश्चय माझा नढळे जरि हा कंठ कुणीं चिरला ॥

No comments:

Post a Comment