दिव्य स्वातंत्र्य रवि,Divya Svatantrya Ravi

दिव्य स्वातंत्र्य रवि आत्मतेजोबले
प्रगटता अवनितलि कोण त्या लोपवी

शौर्यसागर-लहरि गगन-मंडळ महा

भेदिता कवण त्या अबल कर थोपवी ?

No comments:

Post a Comment