दीन पतित अन्यायी,Deen Patit Anyayi

दीन पतित अन्यायी ।
शरण आले विठाबाई ॥

मी तो यातिहीन ।
न कळे काही आचरण ॥


मज अधिकार नाही ।
भेट देई विठाबाई ।

ठाव देई चरणापाशी ।
तुझी कान्होपात्रा दासी ॥

No comments:

Post a Comment