टिमक्याची चोली बाय Timakyachi Choli Baay

टिमक्याची चोली बाय रंगान्‌ फुलयली

तुझीमाझी जमली जोरी माझे वसयकरीन बाय गो
वसयकरीन बाय गो वसयकरीन बाय

म्हावऱ्याची टोपली तुझे माथ्यावर हाय गो
वसयकरीन बाय तू उभी बांदावर पदर तुझे खांद्यावर

फुलांचा गजरा डुले माथ्यावर नजर तुझी चांदावर

कोली नवरा बरा गे माय

म्हावरच्या टोपल्या घरा गे बाय
दोन पैसे दोन पैसे दे ग मला गोमू दे ग मला

खर्चाला पान सुपारीला

माहीमचा हलवा आणिन तुला

नाय खाल्लास तर मारीन तुला

मारशील मारशील कोणाला रे कोणाला

मी जाते गोमूचे लग्नाला

No comments:

Post a Comment