टप्‌ टप्‌ टप्‌ काय बाहेर Tap Tap Tap Kaay Baher

टप टप टप काय बाहेर वाजतंय्‌ ते पाहू

चल्‌ ग आई, चल्‌ ग आई, पावसात जाऊ !
भिरभिरभिर अंगणात बघ वारे नाचतात !

गरगर गरगर त्यासंगे, चल गिरक्या घेऊ !
आकाशी गडगडते म्हातारी का दळते ?

गडड्‍गुडुम गडड्‍गुडुम ऐकत ते राहू !
ह्या गारा सटासटा आल्या चटाचटा

पट्‌ पट्‌ पट्‌ वेचुनिया ओंजळीत घेऊ !
फेर गुंगुनी धरू, भोवऱ्यापरी फिरू

"ये पावसा, घे पैसा", गीत गोड गाऊ !
पहा फुले, लता-तरू, चिमणी-गाय-वासरू

चिंब भिजती, मीच तरी, का घरात राहू ?

No comments:

Post a Comment