ऋणानुबंधांच्या जिथून Runanubandhanchya Jithun

ऋणानुबंधांच्या जिथून पडल्या गाठी


भेटीत तृष्टता मोठीत्या कातरवेळा थरथरती कधि अधरी


त्या तिन्हीसांजांच्या आठवणी त्या प्रहरी


कितिदा आलो, गेलो, जमलो


रुसण्यावाचुनि परस्परांच्या कधी न घडल्या गोष्टी
कधि तिने मनोरम रुसणे


रुसण्यात उगीच ते हसणे


म्हणून ते मनोहर रुसणे


हसणे, रुसणे, रुसणे, हसणे


हसण्यावरती रुसण्यासाठी, जन्मजन्मिच्या गाठीकधि जवळ सुखाने बसलो


दुःखात सुखाला हसलो


कधि गहिवरलो, कधि धुसफुसलो


सागरतीरी आठवणींनी वाळूत मारल्या रेघा,


जन्मासाठी जन्म जन्मलो, जन्मात जमली ना गट्टी

No comments:

Post a Comment