चला पंढरीसी जाऊं,Chala Pandharisi Jau

चला पंढरीसी जाऊं ।
रखमादेवीवरा पाहूं ॥१॥

डोळे निवतील कान ।
मना तेथें समाधान ॥२॥


संता महंता होतील भेटी ।
आनंदे नाचों वाळवंटी ॥३॥

तें तीर्थांचे माहेर ।
सर्व सुखाचें भांडार ॥४॥


जन्म नाही रे आणीक ।
तुका म्हणे माझी भाक ॥५॥

No comments:

Post a Comment