ऊठ राजसा उठी राजीवा,Ootha Rajasa Uthi Rajiva

ऊठ राजसा, उठी राजीवा अरुणोदय झाला
तुझियासाठी पक्षीगणांचा वाजे घुंगुरवाळा

उषा हासरी येई नाचत, रुणुझुणु अपुले पैंजण घुमवित
विंझणवारा ताल देउनी नाचे रे घननीळा

जात्यावरती मंजुळ ओवी घराघरातुन ऐकु येई
सूर सनईचे मिठी घालुनी वाहती तुज वेल्हाळा

बाल रविचे किरण कोवळे, दुडुदुडु येतील धावत सगळे

करतील गालावरती तुझिया मोरपिसांचा चाळा

No comments:

Post a Comment