गुलजार गुलछडी नटून मी,Guljar Gulachadi Natun Mi

गुलजार गुलछडी नटून मी खडीखडी
नाचते मी घडीघडी करते नखरा नखरा
बाई माझ्या पायाला बांधलाय भंवरा


सडसडीत बांधा उभा सुरत गोरटी
भिरिभिरी शोधते कुणा नजर चोरटी
चोळी माझी चंदनी तंग तंग पैठणी

चुणीवर चुणीचुणी उडवी पदरा पदरा
बाई माझ्या पायाला बांधलाय भंवरा

डाळिंब फुटे ओठात गालामध्ये लाज
मी तरुणपणाचा जपून घेते अंदाज
छुमछुम बोले चाळ, नागमोडी माझी चाल
भवतीनं सूरताल मारती चकरा चकरा
बाई माझ्या पायाला बांधलाय भंवरा

बेभान नाचते रूपगुणाची राणी
उर होतो खालीवर बाई पारव्यावाणी
अडवून जागोजाग बळजोरी नगं नगं
जाते बाई लगबग सख्याच्या नगरा नगरा
बाई माझ्या पायाला बांधलाय भंवरा

No comments:

Post a Comment