गोष्ट मला सांग आई,Gosht Mala Sanga Aai

राजा राणीची नको, काऊ माऊची नको
गोष्ट मला सांग आई रामाची
वेळ आता झाली माझी झोपेची


राम हसायचा कसा, राम रडायचा कसा
आकाशीचा चांदोमामा मागायचा कसा
समजूत कोणी घातली त्या वेड्याची ?

राम काळा का गोरा, दिसत होता का बरा
मोठा भाऊ म्हणून त्याचा होता का तोरा
आवड होती का ग त्याला खेळाची ?

राम गेला का वनी, त्याला धाडीला कुणी
भिती नाही त्याच्या कशी आली ग मनी

सोबत तिथे त्याला होती का कोणाची

No comments:

Post a Comment