आतां राग देई मना, Aata Raag Dei Mana

आतां, राग देई मना शांततेला, वीर हा असुरसंहार झाला ॥

कोप दुर्गचि खरा दुर्बला जाहला, विजयदायक मला, बंदी याला ॥

No comments:

Post a Comment