आनंदें नटती, Aanade Natati

आनंदें नटती । पाहुनि ज्या गृहमयूरपंक्ती ॥

गमनोत्सुक हे हंस असुनियां । धैर्य नसे त्यां गमन कराया ।
कामुकगगनासम रोधाया । मेघ पहा फिरती ॥

No comments:

Post a Comment