वृंदावनात माझ्या ही तुळस,Vrindavanat Tulas Dolate

वृंदावनात माझ्या ही तुळस डोलते
मी प्रीतभावभोळी पतिदेव पूजिते

घरकूल सानुलेसे या दोन जीवितांचे
येथे सुखात नांदे हे राज्य वैभवाचे
सखयास मी मनाचे हे फूल वाहते

रघुनंद-श्याम-विष्णू त्यांच्यात मी पहाते
सानंद प्रीतिगंगा त्यांच्या हृदी वहाते
तृप्ती मनोरथांची त्यांच्यात राहते

गत जन्मिंच्या तपाचे हे पुण्य ये फळाला
या एक भाबडीला राजा गुणी मिळाला
दोघांस ईश्वराशी मी सौख्य मागते

No comments:

Post a Comment