लिंगोबाचा डोंगूर,Lingobacha Dongur

लिंगोबाचा डोंगूर आभाळी गेला
ठाकर गडी तिथे कधी नाही गेला

हाती घेई दोर ठाकराचा पोर
सुर्व्या देवा भर डोक्यावरी आला
नाग्याचा दोरा पुरा खाली-वर गेला
डोंगर चढायचा सराव चालला

No comments:

Post a Comment