मन लोभले मनमोहने,Man Lobhale Man Mohane

मन लोभले मनमोहने
गीतांत न्हाली तुजमुळे-
साधीसुधी संभाषणे

तू पाहता फुलल्या कळ्या
बागेतल्या, हृदयातल्या
झाली निराळी स्पंदने

कळले मला दिसताच तू
माझीच तू, माझीच तू
माझे-तुझे नाते जुने

ना योजिता नजरेतुनी
मन जाय पुरते वाहुनी
आता कशाची बंधने ?

No comments:

Post a Comment