माझी माय,Majhi Maay

चमचमत्या चांदण्यांचा कैफ आज अंबरात
हळव्या त्या ममतेचा गंध आज ह्या उरात
जाईन जरी कुठवरही ..... वंदनीय तीचे पाय
माझी माय !

सत्व एकच, दैव एकच, मंत्र एकच
माझी माय !

No comments:

Post a Comment