बोलून प्रेमबोल तू लाविलास,Bolun Prembol Tu Lavilas

बोलून प्रेमबोल, तू लाविलास छंद
लावून छंद वेडा, केलेस विश्व धुंद

धुंदित त्या क्षणांच्या युग एक हे बुडाले
घरटे करोनि चिमणे मन-पाखरू उडाले
वाऱ्यावरी वरात, पथ हा तया अरुंद

प्रीतीत रंगलेली विरली उषा प्रभाती
छंदात हरवल्या त्या मधुपुनव-चांदराती
निशिगंध मात्र देई मन-भाबडा सुगंध

No comments:

Post a Comment