पांडुरंग त्राता पांडुरंग दाता,Panduranga Trata

पांडुरंग त्राता पांडुरंग दाता
अंतीचा नियंता पांडुरंग

दयेचा सागर मायेचे आगर
आनंदाचे घर पांडुरंग
भक्तीचा ओलावा दृष्टीचा दृष्टावा
श्रद्धेचा विसावा पांडुरंग

तप्तांचे चंदन दिप्तांचे इंधन
प्रकाश वर्धन पांडुरंग

अंगसंगे त्याच्या झालो मी निःसंग
देहीचा साष्टांग पांडुरंग

No comments:

Post a Comment