कृति अशी भीषणा,Kruti Ashi Bhishana

कृति अशी भीषणा । अन्य ना ॥

वितरिल मना । परमेशाच्या । यातना ॥

कोमलतरा । वनिताचित्ता । जाळि ना ? ॥

No comments:

Post a Comment