इवल्या इवल्याशा ,Ivalya Ivalyasha

इवल्या इवल्याशा

टिकल्याटिकल्यांचे

देवाचे घर बाइ, उंचावरी

ऐक मजा तर ऐक खरी !
निळी निळी वाट

निळे निळे घाट

निळ्या निळ्या पाण्याचे झुळझुळ पाट

निळ्या निळ्या डोंगरात निळी निळी दरी !चांदीच्या झाडांना सोन्याची पाने

सोनेरी मैनेचे सोनेरी गाणे

सोन्याची केळी, सोन्याचा पेरू

सोनेरी आंब्याला सोन्याची कैरी !
देवाच्या घरात गुलाबाची लादी

मऊ मऊ ढगांची अंथरली गादी

चांदण्यांची हंडी, चांदण्यांची भांडी

चांदोबाचा दिवा मोठा लावला वरी

No comments:

Post a Comment