आज कळीला एक फूल भेटले, Aaj Kalila Ek Phool Bhetale

आज कळीला एक फूल भेटले
हृदय चोरिले, कुणी हृदय चोरिले

असा कसा लपुन-छपुन, चोर घरी आला
अजाणतेपणी कसे न्याहाळिले त्याला
काही कळेना मला काय वाटले

बावरली, आतुरली, मोहरली प्रीति
पंख फुटे, लहर उठे, गीत जुळे ओठी
प्रणयसुखाचे मनी भाव साठले

घडोघडी, मनोमनी, भास नवे नवे
जवळ दिसे दूर असे तेच मला हवे
एक हरवले, आज एक शोधिले

No comments:

Post a Comment